Amatieru sports

FLORBOLS | Nolikums

 

 

Apstiprināts:

Liepājas pilsētas Domes

Sporta pārvaldes p.i.

 

 

_________________/E.Strazdiņš/

2018.gada 8.martā

z.v.                                                                    

 

Saskaņots:

Biedrība „Florbola klubs „Kurši””

valdes loceklis

 

 

 _________________/ G.Siliņš

2018.gada 8.martā

z.v.

 

LIEPĀJAS 22.ČEMPIONĀTA FLORBOLĀ

 

N O L I K U M S

 

I.         MĒRĶI UN UZDEVUMI

 

1.        Popularizēt florbolu Liepājā un Latvijā.

2.        Noskaidrot Liepājas 22.čempionāta florbolā (turpmāk tekstā – Čempionāts) labākās florbola komandas un rezultatīvākos spēlētājus.

3.        Iesaistīt jaunus spēlētājus florbola apritē.

 

 

II.           VADĪBA

 

1.        Čempionātu organizē biedrība „Florbola klubs „Kurši”” (turpmāk tekstā – Organizators) sadarbībā ar Liepājas pilsētas Domes Sporta pārvaldi (turpmāk tekstā - Sporta pārvalde) un Latvijas Florbola savienību (turpmāk tekstā - LFS).

2.        Par sacensību norisi atbild Čempionāta Organizators.

3.        Par sacensību norisi atbilstoši Liepājas 22.čempionāta florbolā nolikumam (turpmāk tekstā – Nolikums), kalendāru un tā izmaiņām, kā arī laukuma tiesnešu nozīmēšanu un spēles vadīšanu atbild Organizatora nozīmēts galvenais tiesnesis - Kristaps Ošs-Ervics (mob. +371 29386132, kristaps@fkkursi.lv).

4.        Lēmumus par Nolikuma un tam saistīto noteikumu neievērošanu var pieņemt Čempionāta galvenais tiesnesis vienpersoniski, tos nosūtot Čempionāta organizatoram, kas nodrošina lēmumu nosūtīšanu komandām.

5.        Par protestu, disciplināro jautājumu, konfliktsituāciju atrisināšanu un galīgo lēmuma pieņemšanu atbild Čempionāta Disciplinārā komisija.

6.        Čempionāta Organizatori nodrošina:

6.1.   Divus laukuma tiesnešus, sekretariātu;

6.2.   Spēļu tablo;

6.3.   Spēļu laikā mediķa atrašanās sporta zālē;

6.4.   Smagākas traumas gadījumā ātrās palīdzības izsaukšanu vai cietušā nogādāšanu medicīnas iestādē.

III.   VIETA UN LAIKS

 

1.        Čempionāts notiek 2018. gadā atbilstoši Organizatora apstiprinātam spēļu grafikam.

2.        Čempionāta apakšgrupu, izslēgšanas un finālspēļu norises vieta ir Liepājas Olimpiskā centra manēža, Brīvības ielā 55, Liepājā.

3.        Spēļu kalendārs tiek nodots komandu rīcībā ne vēlāk kā 7 dienas pirmspirmās spēles sākuma.

4.        Nopietnu iemeslu gadījumā komandām ir tiesības iesniegt lūgumus Čempionāta galvenajam tiesnesim par spēļu kalendāra projekta izmaiņām, bet ne vēlāk kā 3 dienas pirms kalendāra projektā minētās pirmās spēles sākumam, pirms tam, vienojoties par to ar pārējo komandu pārstāvjiem, nosakot pārcelto spēļu jauno norises datumu, laiku un vietu.

5.        Spēļu kalendāru drīkst izmainīt tikai Čempionāta galvenais tiesnesis, saņemot Čempionāta organizatora apstiprinājumu, ņemot vērā iesniegumu ar komandu pārstāvju vienošanās parakstiem un iesniegtu pārcelto spēļu jauno norises datumu, laiku un vietu.

6.        Pēc pozitīvas atbildes saņemšanas, 3 dienu laikā komandai – izmaiņu iniciatoram, jāiemaksā kompensācija 15 EUR un tikai pēc tam lēmums stājas spēkā. Gadījumā, ja kompensācija netiek samaksāta norādītajā laikā, spēkā paliek iepriekšējais kalendārs.

 

IV.   DALĪBNIEKI

 

1.        Čempionātā piedalās komandas, kas pieteikušas savu dalību līdz 2018. gada 27. martam.

2.        Pieteikušās komandas tiks iedalītas sekojošās kategorijās:

2.1.        A – divīzijā, ne vairāk kā 10 komandas;

2.2.        B – divīzijā, ne vairāk kā 10 komandas.

3.        A – divīzijas komandās ir atļauts pieteikt trīs Latvijas 25. čempionāta florbolā Virslīgā (Elvi līgā) vīriešiem licenzētus spēlētājus, tajā skaitā arī vārtsargu.

4.        B – divīzijas komandās ir aizliegts pieteikt vīriešu virslīgā (Elvi līgā) un 1.līgā licencētus spēlētājus.

5.        Dalībnieki ir oficiālajos komandu pieteikumos minētie spēlētāji, pārstāvji, un citi komandu līdzdalībnieki, komandu un klubu vadība, galvenā tiesneša norīkotie laukuma tiesneši, sekretariāts.

6.        Komandu pārstāvjiem jānodrošina savas komandas visu dalībnieku iepazīstināšana ar nolikumu un Čempionāta galvenā tiesneša lēmumiem.

7.        Čempionātam pieteiktais laukuma spēlētājs un vārtsargs drīkst spēlēt tikai vienā divīzijā vienā komandāar vienu noteiktu numuru.

 

V.      PIETEIKUMI

 

1.      Čempionātā piedalās komandas, kas pieteikušas savu dalību līdz 2018. gada 27. martam, iesniedzot elektronisku pieteikumu uz e-pastus gints@fkkursi.lv

2.        Dalības maksas Čempionātā ir 30 EUR (trīsdesmit) par spēli. Komandas, regulārā turnīra dalības maksa tiek apmaksāta līdz Čempionāta pirmajai spēlei.

3.        Dalības maksa izslēgšanas spēlēs un finālspēlēs tiek apmaksāta uzreiz pēc katras nospēlētās spēles.

4.        Oficiālajiem komandu pieteikumiem jābūt rakstītiem uz Čempionāta veidlapas un jābūt norādītam sekojošam:

4.1.   Komandas nosaukumam;

4.2.   Spēlētāja vārdam, uzvārdam;

4.3.   Spēlētāja pozīcijai laukumā;

4.4.   Spēlētāja dzimšanas datiem;

4.5.   Spēlētājam jādod piekrišana piedalīties komandas sastāvā un tas jāapstiprina ar savu parakstu.

5.      Aizpildīta komandas spēlētāju pieteikuma veidlapa ir jānosūta sacensību Organizatoram (elektroniskā veidā uz e-pastu: gints@fkkursi.lv) līdz 2018. gada 3. aprīlim.

6.      Spēlētāji par savas veselības atbilstību Čempionātam atbild paši, un ar savu parakstu pieteikumā to apliecina, bet spēlētāji, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, Čempionātā drīkst piedalīties tikai ar vecāku vai aizbildņa atļaujām, kuras jāiesniedz Čempionāta organizatoriem kopā ar komandas pieteikumu vai papildu pieteikumu.

7.      Katra komanda Čempionātam var pieteikt ne vairāk kā 17 spēlētājus un ne mazāk kā 11 spēlētājus. Lai pieteiktu papildus spēlētājus vai pārstāvjus, ir jāatsauc attiecīgs skaits iepriekš pieteikto spēlētāju vai pārstāvju. Izņēmums ir vīriešu virslīgas ( Elvī līgas ) licenzēti spēlētāji – tos atsaukt un šo spēlētāju vietā pieteikt citus, jaunus vīriešu virslīgas ( Elvi līgas ) spēlētājus pēc 2018. gada 3.aprīļa, nav iespējams.

8.      Vienas komandas spēlētājiem Čempionātā obligāti jāspēlē vienādās sporta formās (vienas krāsas kreklos un vienāda izmēra spēlētāja numurs).

 

VI.             FINANŠU NOSACĪJUMI

 

1.        Čempionāta izdevumus sedz Liepājas pilsētas domes Sporta pārvalde, Organizators, komandu dalības maksas un brīvprātīgie ziedojumi.

2.        Katra komanda ir atbildīga par komandai vai tās dalībniekiem uzliktās soda naudas nomaksu atbilstoši Nolikuma prasībām.

3.        Soda naudas nenomaksāšanas gadījumā komandai un tās spēlētājiem nav tiesības piedalīties Čempionātā nākošajās sezonās līdz finansiālo saistību pilnīgai izpildei.

    

VII.          SACENSĪBAS UN TO NOTEIKUMI

 

1.        Čempionāts notiek atbilstoši spēkā esošajiem Starptautiskās Florbola Federācijas (IFF) florbola spēles noteikumiem.

2.        Izvērtējot jebkuru situāciju, primāri jāņem vērā Nolikums un pēc tam IFF oficiālie florbola noteikumi.

3.        Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF noteikumos, lēmumus pieņem Čempionāta atbildīgā amatpersona, atbilstoši noteiktajai kompetencei.

4.        Par jebkuru notikumu, kas saistīts ar sacensībām un kas nav īpaši minēts Nolikumā vai IFF noteikumos, lēmumus pieņem Čempionāta galvenais tiesnesis vai konkrētās spēles laukuma tiesnesis.

5.        Izspēles kārtība ir atkarīga no pieteikušos komandu skaita, un to nosaka speciāls Nolikuma pielikums.

6.        Ja spēle apakšgrupā un izslēgšanas spēlē beidzas neizšķirti, tad spēles uzvarētājs tiek noteikts ar soda metienu sēriju. Katra komanda izpilda 3 soda metienus. Ja pēc minēto soda metienu izpildes joprojām tiek fiksēts neizšķirts rezultāts – katra komanda izpilda pa vienam soda metienam līdz kāda no komandām gūst uzvaras vārtus.

7.        Spēļu laiks apakšgrupās, ceturtdaļfinālos, pusfinālos un finālos laiks ir efektīvs. Spēles laiks apakšgrupās un izslēgšanas spēlēs ir 2x15 minūtes. Pārtraukumi starp periodiem apakšgrupu, ceturtdaļfinālu, pusfinālu un finālu spēlēs ir 5 minūtes.

8.        Par uzvaru pamatlaikā komanda saņem 3 punktus, par uzvaru pagarinājuma (soda metienos) 2 punktus, par zaudējumu pagarinājuma (soda metienos) - 1 punktu, par zaudējumu pamatlaikā - 0 punktus.

9.        Spēlētāju pārkāpumu sodīšana par spēles sodiem noteikta Čempionāta organizatoru apstiprinātajā Čempionāta Disciplinārās komisijas nolikumā.

10.    Vienāda punktu skaita gadījumā grupas (priekšsacīkšu) spēlēs augstāku vietu ieņēmušo komandu nosaka:

10.1.   pēc savstarpējo spēļu rezultātiem;

10.2.   pēc labākās gūto un zaudēto vārtu starpības visās Čempionāta spēlēs;

10.3.   pēc lielākā gūto vārtu skaita visās Čempionāta spēlēs;

10.4.   pēc mazākās soda laiku summas visās Čempionāta spēlēs;

10.5.   pēc izlozes.

 

VIII.                   TIESNEŠI

 

1.        Uz visām spēlēm laukuma tiesnešus nozīmē tikai Čempionāta galvenais tiesnesis.

2.        Uz vienu spēli tiek nozīmēti divi laukuma tiesneši.

3.        Laukuma tiesnešiem un sekretariātam jāievēro Čempionāta nolikuma un IFF oficiālo florbola noteikumu prasības.

4.        Laukuma tiesnešiem un sekretariātam spēles dienā līdz spēlei un pēc spēles sporta kompleksa telpās alkoholiskos dzērienus lietot aizliegts. Par šī punkta neievērošanu sodu nosaka Čempionāta Disciplinārā komisija.

5.        Gadījumā, ja tiks pierādīta jebkura tiesneša tendencioza darbība kādas komandas labā vai atrašanās alkohola vai citu vielu apreibinošā stāvoklī, pildot tiesneša pienākumus, sankcijas pret šo tiesnesi pieņems galvenais tiesnesis, līdz pat tiesneša diskvalifikācijai uz visu Čempionātu.

6.        Par katru spēli spēles organizatoriem jānodrošina tiesnešu un sekretariāta pakalpojumu samaksa.

7.        Tiesnešiem obligāti jāziņo galvenajam tiesnesim par jebkuru nolikuma neievērošanas gadījumu, kā arī par nesportisku un nepiedienīgu rīcību no jebkura Čempionāta dalībnieka puses.

8.        Komandas vadība ir tiesiska rakstiski izteikt Čempionāta organizatoriem vai tieši galvenajam tiesnesim savas personīgās atsauksmes par laukuma un sekretariāta darbību.

 

IX.   ATTIECĪBAS AR MASU MĒDIJIEM

 

1.        Jebkuras radušās problēmas jārisina komandām kopīgi ar Čempionāta organizatoriem iekšējā darba kārtībā, nevis ar masu mediju starpniecību. Sods par šī punkta neievērošanu – 40 EUR.

 

X.      DISCIPLINĀRĀS SANKCIJAS, PROTESTI

 

1.        Spēlētāju un klubu pārkāpumu sodīšana noteikta Čempionāta organizatoru pieņemtajā Disciplinārās komisijas nolikumā.

2.        Katras atsevišķas spēles beigu rezultāta atbilstība komandu sniegumam vai laukuma tiesnešu jebkādai tendenciozai darbībai netiek izskatīta.

XI.   APBALVOŠANA

 

1.        Par Čempionātā 1.vietu komanda iegūst Čempionāta čempiona titulu un tiek apbalvota ar kausu, tās dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām.

2.        Par Čempionātā 2. un 3. vietu komanda tiek apbalvota ar kausu, to dalībnieki tiek apbalvoti ar diplomiem un medaļām

3.        Čempionāta rezultatīvāko spēlētāju un labāko vārtsargu apbalvo ar balvu.

 

XII.NODROŠINĀJUMS

 

1.        Komandas ceļa izdevumus sedz par saviem līdzekļiem.

2.        Komandām tiek nodrošinātas ģērbtuves, lai pārģērbtos tikai pirms un pēc spēles.

3.        Organizators sadarbībā ar LFS nodrošina sacensību “online” sistēmu, iesaistīto dalībnieku datu bāzi, rezultātus un statistiku, kā arī organizatoru sagatavotos nedēļas (kārtas) apskatus un kvalitatīvas fotogrāfijas, publicējot tos LFS oficiālajā interneta mājas lapā.

4.        Turnīra dalībnieki ir atbildīgi par savu veselības stāvokli, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, savas veselības un dzīvības apdrošināšanu. Par nepilngadīgu dalībnieku veselības aprūpi, regulāru veselības pārbaužu veikšanu, veselības un dzīvības apdrošināšanu ir atbildīgi vecāki (personas, kas realizē aizgādniecības tiesības) un attiecīgo komandu vadītāji.

5.        Turnīra Organizators neuzņemas atbildību par nelaimes gadījumiem turnīra norises laikā.

6.        Sacensību  Organizators nodrošina sporta bāzes, spēļu sekretariātu, spēles laika tiesnesi, laukuma tiesnešus, medicīnas palīdzības pieejamību, kā arī turnīra norises vietā nodrošina sabiedriskās kārtības, higiēnas, ugunsdrošības, drošības tehnikas un citu drošības noteikumu un normatīvo aktu ievērošanu un ir atbildīgs par to.

7.        Dalībnieku, skatītāju un citu sacensību norisē iesaistīto personu pienākums ir ievērot sacensību Organizatora norādījumus, vispārīgos sabiedriskās kārtības un drošības noteikumus, kā arī normatīvos aktus.

 

 

 

 

 

Čempionāta galvenais tiesnesis                                   _____________________/ K.Ošs-Ervics


pastāsti par šo